Моля изчакайте...

Общи условия и правила за ползване

Potarsi.me представлява уебсайт с платформа за публикуване на обяви за услуги и реклама, която се използва при условията, посочени по-долу. Моля всички потребители да се запознаят с настоящите Общи условия. Достъпът до разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите на Potarsi.me изисква съгласие, че потребителите са запознати, разбират и приемат настоящите Общи условия. Тези Общи условия се прилагат при първоначален достъп до Уебсайта и Услугите и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение.

1.1. Администратори на Платформата Potarsi.me са дружествата „ИЗИСОФТ-ДЕВЕЛЪПМЕНТ ЕНД КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД, ЕИК 204690440, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дружба“, бл.84, и „СТРОНГ СОФТ“ ЕООД, ЕИК 205670412, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Луи Айер“ № 21. Администраторите действат заедно и поотделно, като всеки Администратор разполага с всички права и задължения, определени съгласно настоящите Общи условия.

1.2. Настоящите Общи условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Администраторът не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтове, към които Уебсайтът препраща от публикувани обяви за услуги.

1.3. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Уебсайта или създаде потребителски профил. Условията са приложими при всяко посещение и използване на услугите и ресурсите на Уебсайта и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на потребителят и/или преустановяване използването на Уебсайта. Потребителят продължава да е отговорен за действията си във връзка с използването на Уебсайта и след закриване на потребителският му профил.

1.4. Общите условия могат да се променят или да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителят ще бъде уведомен Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта. Ако не сте съгласни с направените промени или в 7-дневен срок от настъпване на актуализацията. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Администратора в срок от един месец от получаването на съобщението за актуализацията.

1.5. Ако потребителят не е удовлетворен от предлаганите от Платформата услуги, той може по всяко време да преустанови използването на potarsi.me и да се свърже с Администратор, за да бъде изтрит неговия профил.

1.6. Създаването на потребителски профил е задължително условие за използването на Услугите, достъпни в Уебсайта и Платформата. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Администратора. С натискането на бутона „ Регистрация“ , Потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия, с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Администратора, публикувана в Уебсайта.

1.7 Натискането на бутона „Регистрация” представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „potarsi.me”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Администраторът може да съхранява в лог-файлове на сървъра, на който се намира Уебсайта, IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор.

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

 • „Общи условия“, „ОУ“ – Общи условия за използване на уебсайта www.potarsi.me
 • „Уебсайт“, „Сайт“ – уебсайт с адрес (URL) www.potarsi.me, неговите приложения, мобилни и други версии.
 • “potarsi.me”, “Платформа“ – платформа за обяви за услуги и реклама, собственост на Администратора, достъпна за потребителите чрез Уебсайта.
 • „Потребител“ – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия, достъпва уебсайта, мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях.
 • „Услуги“- всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Уебсайта.
 • „Обява“ – създадено от потребител съдържание ( текст, изображение, видео и др.) , съдържащо предложение за услуга. Предложението може да бъде както от физическо, така и от юридическо лице.
 • „Профил“ – съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на Услугите в Уебсайта.

3.1. Администраторът предоставя, а Потребителя използва Услугите, такива „каквито са обявени“, съгласно параметрите и условиятаза тяхното използване, посочени в Уебсайта. Администраторът не е страна по сключваните между потребителите на Платформата сделки.

3.2. Услугите в Платформата, достъпни за използване от Потребителите, включват следните неизчерпателно изброени възможности:

 • а) Разглеждане на съдържанието на обявите в Платформата;
 • б) Публикуване на обява за продажба на услуги;
 • в) Възможност за комуникация с други Потребители на Платформата чрез лични съобщения или по телефон или друг начин, ако е посочен такъв;
 • г) Осъществяване на закупуване на услуги;
 • д) Други услуги;

3.3. По преценка на Администратор, Услугите могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време.

3.4. През Платформата не могат да бъдат извършвани плащания.

4.1. Услугите в Платформата са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки, както и от юридически лица и организации, създадени и/или действащи в съответствие с българското законодателство. С достъпа до Уебсайта и с приемането на настоящите ОУ , Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

4.2. Потребителите, които осъществяват достъп до уебсайта от други територии, извън България са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията , от която се осъществява достъп до Уебсайта.

4.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите, или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна, както и в други, случаи, предвидени в ОУ.

4.4. Потребителският профил може да бъде блокиран или неговите функционалности да бъдат ограничени, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този Профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е извършил или участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на настоящите ОУ и приложенията към тях и/или увреждат правата, свободите и законните интереси на Администратора, потребителите или на трети лица.

4.5. Достъпът до Услугите в Платформата не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална и индустриална собственост.

4.6. При създаване на потребителски профил, Потребителят има възможност да изрази своето информирано съгласие да получава всякакви рекламни съобщения и нотификации в мобилните приложения и мобилните версии на Уебсайта, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително текстови съобщения изпратени до мобилен номер, изпратени от Администратора до регистрирания от Потребителя имейл адрес и телефонен номер.

4.7. Всяко физическо и юридическо лице има право да регистрира само един потребителски профил в Уебсайта.

4.8. Всички права, собственост и законни интереси върху уебсайта или такива, съществуващи във връзка с Платформата, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

4.9. Използването на Платформата изисква достъп до интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (Браузър) или мобилно приложение.

4.10. Изтриването ( заличаването ) на потребителския Профил се извършва посредством поддаване на заявка за изтриване от Потребителя към Администратор.

5.1 Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в Платформата в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване ( изтриване ) на своя профил. В случай, че един и същи телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че последните се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде с ограничена функционалност.

5.2. Потребителят се задължава:

 • 1) Да осъществява достъп до Платформата и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на уебсайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.
 • 2) Да не възпроизвежда , копира, дублира или модифицира Платформата, както в нейната цялост, така и отделни части от нея, нито да създава производни или адаптирани, нито по друг начин да предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечение в цялост или частично от Уебсайта, включително от неговите мобилни версии и приложения.
 • 3) Да не разстройва пълната или частична функционалност на Уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.
 • 4) Да не публикува, изпраща имейли, или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание ( текст, аудио, видео, изображения или друго) което:
  • а) Е незаконно, увреждащо, заплашващо, насилствено, клеветническо и опетняващо;
  • б) Е от политическо естество;
  • в) Е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;
  • г) Е расистко или дискриминационно спрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;
  • д) Съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;
  • е) Е невярно или подвеждащо;
  • ж) Съдържа връзки към конкурентни на Платформата уебсайтове;
  • з) Представлява реклама и продажба на незаконни стоки и услуги;
  • и) Нарушава всяко приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патенти, търговски марки или други права на интелектуална собственост;
  • к) Съдържа вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;
  • л) Нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения или съдържа подвеждащи данни за контакт с цел да се прикрие действителния произход.
 • 5) В допълнение Потребителят се задължава да не:
  • а) Осъществява конткт с потребители, които не желаят да бъдат обезпокоявани;
  • б) Упражнява тормоз върху други потребители;
  • в) Събира лични данни относно потребители за търговски или незаконни цели;
  • г) Използва самоличността на други хора;
  • д) Публикува съдържание, което е нерелевантно към категорията, къде подобно съдържание е публикувано;
  • е) Използва, показва, публикува, пренасочва или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в Уебсайта услуги;
  • ж) Прави опити за неоторизиран достъп до Платформата, сървъра на който е платформата се съхранява или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Платформата;
  • з) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ, включително на условията в Приложението към ОУ и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.
  • и) Да не публикува обяви и да не изпраща съобщения до други потребители, в които се предлагат за продажба акцизни стоки, Потребителите публикуват обяви в нарушение на тази забрана, носят административно наказателна отговорност по сила ЗАДС.
  • к) Да пази в тайна имейл адреса и паролата си за достъп в Платформата, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за използване от други лица.
  • л) Да не нарушава поверителността на други потребители на Платформата чре събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.
  • м) Да не използва търговските марки на Potarsi.me , включително сходни или близки домейни с Potarsi.me и други регистрирани от Potarsi.me търговски марки, както и да н нарушава други права на интелектуална собственост на Администраторите и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на чл. 10. В ОУ.
  • н) Да действа добросъвестно и законосъобразно в отношенията си с трети страни и/или други потребители на Услугите на Администраторите, включително, но не само при воденето на преговори, сключването на сделки, заплащането и доставката на услуги, предлагани чрез Платформата. Потребителят носи пълна отговорност за вреди във връзка с наличността, качеството, годността и съответствието на предлаганите от него услуги описанието и действителното им състояние.

5.3. Потребителя отговаря за съдържанието на публикуваните през Профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговият профил във връзка с използването на Платформата. Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички претърпени загуби и разходи, включително, но не само за наложени имуществени санкции на Администратора в резултат на противоправно поведение от страна на Потребителя.

5.4. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само за всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер.

5.5. Във връзка с публикуваното и споделеното от него съдържание, потребителят потвърждава и гарантира, че:

 • а) За времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта (включително , но не само, всички необходими патенти права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора във връзка с предоставянето на Услуга;
 • б) Има писмено съгласие и/или разрешение на всяко лице-физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързват със съдържанието, публикувано от Потребителя.

5.6. Публикувайки определено съдържание в Платформата, Потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Администратора безусловен, неизключителен, непрекъснат, световен, безвъзмезден, прехвърлим и оттегляем лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора, включително, но не само с цел популяризирането им във всички медийни формати и канали.

5.7. С публикуване на съдържание, в която и да е публично достъпна част на Уебсайта, Потребителят оправомощава Администраторите да налагат забрани за неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието, от която и да е трета страна, без необходимото за това изрично разрешение. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта (този лиценз изключва случаите на пренасяне и всякаква друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторите премахнат или изтрият това съдържание от Уебсайта.

6.1. Администраторът има право:

 • 1) Да откаже публикуването или премахването без предупреждение на публикувани обяви за услуги, които:
  • а) Противоречат на настоящите ОУ или на приложимото законодателство;
  • б) Засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, права на потребителите и други трети лица или друг значим обществен интерес.
 • 2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато:
  • а) Потребителят нарушава настоящите ОУ или приложимото действащо законодателство;
  • б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора или на трети страни;
  • в) Когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи;
  • г) При извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговият профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата;
  • д) При констатиране от страна на Администратора, че Потребителят използва и достъпва Услугите на Платформата чрез два профила едновременно.
 • 3) Да разреши или откаже създаването на Профил.
 • 4) Да отложи публикуването на обява на Потребител с цел извършване на модерация за съответствие на съдържанието на обявата с настоящите ОУ и приложимото законодателство.
 • 5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че неговата обява може да бъде преместена без предупреждение в друга категория, която Администраторът счита, че е правилна и подходяща за съответната обява.
 • 6) Да прави промени в Уебсайта и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение без задължение за посочване на причини за своите търговски решения. Администраторът може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители ( например активни потребители). Администраторът има право без предварително уведомление да променя цените на определени категории и платени услуги за лимитиран период в зависимост от състоянието на пазара на съответните услуги с цел оптимизиране на цените и привеждането им в съответствие с актуалните пазарни цени.
 • 7) Да организира промоции, оферти, игри, анкети, проучвания с цел подобряване качеството на Услугите, които предоставя.

6.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на Платформата и не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.

6.3. Администраторът не носи отговорност извън установения в закона минимум за:

 • (1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Платформата и трети лица.
 • (2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.
 • (3) Каквито и да е публикации в Платформата или извън нея, които не са създадени от Администратора.
 • (4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в Платформата.

6.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

 • (1) Съответствието на обявите и съдържанието на сайта с очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални,бизнес цели, доходност и други, както и за удовлетворението на Потребителя от избраните от него стоки или услуги. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на Услугите или на Уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Платформата и Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите и Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторите не носят каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от Потребителя във връзка с използването на Уебсайта, извън предвидените в закона случаи.
 • (2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен по отношение на своите външен вид и характеристики;
 • (3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

7.1. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в Платформата Потребители.

7.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в potarsi.me и посочване на мобилен номер или имейл адрес за верификация.

7.3. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администраторите на имейл адреса или на мобилният си номер посочен при регистрацията. В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията. Верификация на профила се извършва чрез получен имейл от potarsi.me или текстово съобщение, изпратени на регистрирания от Потребителя имейл адрес или мобилен номер. Не се допуска регистрирането на един и същ мобилен номер за повече от един потребителски Профил. Не е възможно използването на един и същ мобилен номер или имейл адрес за няколко профила.

7.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникация през уебсайта.

7.5. Достъпът до профила на Потребителя се осъществява чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола или чрез въвеждането на мобилен телефонен номер.

7.6. Срокът на активност на обявите е безсрочен в Платформата, с изключение, когато Администраторът не реши друго, за което не са задължен да информира Потребителя.

7.7. Във всички случаи, в които възникне проблем с обява на Потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), Потребителят следва да се свърже с Администратора чрез предвидената форма за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.

7.8. За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

 • (1) Да посочи заглавие на обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.
 • (2) Цената трябва да се посочи, като фиксирана сума в лева или евро, с включени в нея данъци и такси;
 • (3) Да не публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в обявата.
 • (4) Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща.
 • (5) Да избере вида на обявата – “частна” или “бизнес”. Потребителят може да променя избрания вид на своята обява след публикуването и. Администраторът може неограничено да променя вида на обявите на Потребителя, по своя преценка и в интерес на останалите потребители на Платформата
 • (6) Да определи местоположението на предлагания артикул. Администраторът могат да върнат за редакция обява, в която е посоченото местоположение е неправилно.
 • (7) Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители. Частните обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или не е легитимен ползвател. В случай, че Потребителят публикува в Платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.
 • (8) Да напише обявата на български език (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена, ако обявата е на български език (кирилица) и алтернативно е преведена и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули, както и за описание на технически текст/параметри.
 • (9) Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви.
 • (10) Да не публикува дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия иснимки, както и такива, които предлагат подобни услуги.
 • (11) Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.
 • (12) Да не публикува обяви, рекламирани в Платформата чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.
 • (13) Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.
 • (14) Да не посочва услуги, които не се предлагат в обявата.
 • (15) Да не публикува обяви единствено с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретни артикули.
 • (16) Да не публикува обяви за услуги, включени в забранения списък на Приложение представляващо, неразделна част от настоящите ОУ. В случай, че Потребител публикува една или повече обяви в нарушение на този член, същият е длъжен да обезщети Администратора за всички вреди от нарушението в пълен размер, включително за наложени имуществени санкции от контролни органи и присъдени разноски.
 • (17) Ако потребителят е агенция или брокер на недвижими имоти, то същият е длъжен да изпълни условията за обработка на лични данни на Потребителите и предоставянето им на трети страни, съгласно Политика за поверителност на Уебсайта.
 • (19) Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. Редактирането на обявата е възможно и допустимо само по отношение на финансови параметри или други характеристики на съществуващите в обявата артикули. Не се допуска замяната на посочена в публикувана обява услуга нова. Въвеждането на нов услуга, в нарушение на това условие ще се счита за нова обява.
 • (20) Потребителят се задължава да не използва в обявата снимки и изображения, които съдържат визуално натрапчиви и отличаващи се елементи и ефекти.

8.1. Публикуването в сайта на съдържание, което нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост (например предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба, неправомерното използване на търговски марки, или публикуването на авторски текстове, описания, снимки или изображения без съгласие на правоносителите) е забранено. Обяви, представени като „фалшификат”, „реплика”, „имитация” се премахват без предупреждение и без право на редакция.

8.2. Уведомления и сигнали относно обяви или съдържание в сайта, за които се твърди, че нарушават права на интелектуална и/или индустриална собственост, се изпращат чрез формата за контакт.

8.3. Право да сигнализират за евентуалното нарушение на права на интелектуална собственост имат:

 • 1) Легитимният собственик на права върху интелектуална и/или индустриална собственост, чиито права са нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата;
 • 2) Упълномощеният представител по индустриална собственост или друго изрично упълномощено от легитимния собственик лице.

8.4. Всеки сигнал за нарушени права на интелектуална или индустриална собственост трябва да съдържа:

 • 1) Пълномощно, в случай че лицето, което подава сигнала, представител на лицето, чиито права са нарушени;
 • 2) Доказателство за правата на интелектуална и/или индустриална собственост върху докладвания обект на нарушението (например свидетелство за регистрация за марка, дизайн, патент и пр.);
 • 3) Пълен списък с линкове към докладваните обяви.

8.5. Администраторът разглежда подадения сигнал в срок от 14 дни от датата на получаване. Възможно е срокът да бъде удължен с цел проучване и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Отговор на сигнала се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които лицето е изпратило сигнала. В случай че бъдат установени неточности или в подадения сигнал липсват някои от изискуемите документи, Администраторът може да се свърже с подателя на сигнала за уточняване на подробностите и предоставяне на допълнителна информация.

8.6. Всички сигнали за нарушени права на интелектуална и индустриална собственост, които Администраторът счете за основателни и подкрепени с доказателства се уважават, а докладваните обяви или съдържание се премахват от Уебсайта.

8.7. Засегнатите потребители от сигнала имат право да оспорят действията по него. Подалото сигнала лице се уведомява за всяко възражение от засегнат потребител. Всеки засегнат потребител от действия във връзка със сигнал по този член може да изпрати своите възражения на имейл адрес contact@potarsi.me Администраторът по своя преценка свързва директно двете страни за осъществяване на директна комуникация, като уведомява страните за това по подходящ начин. В случай, че възраженията на засегнатия потребител не са подкрепени с доказателства, обявата или съдържанието не подлежат на възстановяване.

Потребителят приема и се съгласява, че съдържанието на Уебсайта, различно от потребителското съдържание, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и подобни („Съдържание”), както и търговските марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, са собственост на potari.me или са лицензирани от съответните правоносители, и са защитени с авторски и други права на интелектуална собственост. Във връзка с предоставянето на услугите, Уебсайтът може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. Използването на тези обекти може да бъде предмет на лицензионно споразумение, сключено между тези трети страни и potarsi.me. Съдържанието и Услугите на Уебсайта се предоставят такива, каквото са, единствено за информация и лична употреба на потребителя, и не могат да бъдат използвани, копирани, пресъздавани, разпространявани, споделяни, излъчвани, изобразявани, продавани, или по друг начин използвани за каквито и да било цели, без изричното предварително писмено съгласие на съответния притежател. Potarsi.me си запазва всички права върху Уебсайта и Съдържанието. Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от Съдържанието, освен при наличието на изрично съгласие за това, включително всякаква употреба, копиране и разпространение на Съдържанието получено чрез Уебсайта за каквито и да е търговски цели. Копирането или възпроизвеждането на Уебсайта, Съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо възпроизвеждане или използване, са изрично забранени.

Потребителите дължат обещетение за вреди, както и освобождават от отговорност potarsi.me, неговите служители, дъщерни дружества, филиали, възложители, агенти, доставчици на услуги във връзка с всякакви искове, жалби, вреди, имуществени санкции, задължения, загуби, разходи или съдебни разноски, произтичащи от:

 • 1) Нарушение на която и да е разпоредба на настоящите ОУ или на приложимото законодателство;
 • 2) Нарушаване на права на трета страна, включително, но не само права върху интелектуална собственост, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост или на поверителност;
 • 3) Всяка жалба, съдържаща твърдения във връзка с това, че съдържанието, публикувано от потребителя е причинило вреда на трета страна. Това задължение за отговорност и обезщетение е валидно и при промяната на настоящите ОУ, както и прекратяване и преустановяване на използването на Услугите и на Уебсайта от страна на потребителя.

11.1. В процеса на регистрация и по всяко време след това Потребителят има възможност да изрази своето изрично съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори.

11.2. Потребителят има право да оттегли своето съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администраторите и неговите партньори по всяко време чрез наличната форма за контакт в Уебсайта.

11.3. Възможно е в процеса на използване на Платформата Потребителят да получава уведомления за нови съобщения по публикувани от него обяви, информация за нови обяви по любими търсения, както и информация за намалена цена на наблюдавани обяви. Потребителят има право да оттегля своето съгласие за получаване на този тип уведомления и съобщения по всяко време чрез формата за контакт в Уебсайта.

12.1. Използването на платформата и нейните Услуги се считат за изразено от Потребителя съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Платформата, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за поверителност, постоянно достъпна на страницата www.potarsi.me

12.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

12.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения от Администратора във връзка с използването на Уебсайта и Платформата, включително, но не само:

 • а) При промени в ОУ, Приложенията към тях и приложимото законодателство;
 • б) Промени във вида и характеристиките на Услугите;
 • в) Промени в цените, както и други промени, които засягат съществени права на Потребителите;

12.4. Администраторът се задължава да не разкрива конфиденциална информация за Потребителите, включително да не предоставя на трети лица личната кореспонденция на Потребителите, осъществена чрез Уебсайта, с изключение на случаите, в които Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на potarsi.me, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, включително когато информацията бъде изискана от компетентен орган в съотвествие с изискванията на българското законодателство.

13.1. Администраторът има право да установява ограничения относно използването на Услугите, свързани с максималния брой дни, през които потребителското съдържанието ще се поддържа, максималния брой и размер на публикациите, имейл съобщенията или друго съдържание, което може да се предава или съхранява от Уебсайта, и честотата, с която потребителите могат да получават достъп до Услугата или Уебсайта. Потребителят потвърждава и приема, че potarsi.me не носи отговорност за изтриването или невъзможността за съхраняване на съдържанието в Уебсайта. Потребителят се съгласява, че potarsi.me си запазва правото по всяко време да променя или прекратява Услугата (или която и да е част от нея) с предизвестие и potarsi.me не носи отговорност пред потребителите или третите страни за такава промяна или прекратяване на Услугата. Потребителят приема и се съгласява, че potarsi.me, по свое собствено усмотрение, има правото (но не и задължението) да изтрие или деактивира профила на Потребителя, да блокира неговия имейл или IP адрес или по друг начин да прекрати потребителския достъп или ползване на Услугата (или на част от нея) незабавно и без предизвестие и да премахне всяко съдържание в Услугата при нарушение на ОУ, Приложенията към тях, Политиката за поверителност, приложимото законодателство и законните интереси на Администратора.

13.2. Потребителят приема и се съгласява, че отговорността за използването на Уебсайта и Услугата е изцяло негова, както и че Уебсайтът и Услугата се предоставят такива, каквито са, без каквито и да е гаранции. Всякакви изрични и подразбиращи се гаранции, включително, но не само, гаранции за пазарна реализация, доходност, годност за определена цел, ненарушаване на права на трети страни, са изрично изключени, доколкото това е позволено от закона.Potarsi.me не поема отговорност или гаранции, надвишаващи законоустановения минимум относно точността и пълнотата на съдържанието на Уебсайта или съдържанието на който и да е уебсайт на трета страна, свързан с Уебсайта, и не поема никаква отговорност относно:

 • 1) Грешки или неточности в съдържанието;
 • 2) Претърпени имуществени или неимуществени вреди от всякакво естество, настъпили в резултат от достъпа до и използването на Уебсайта и Услугатаи които не са пряка и непосредствена последица от противоправно поведение на Администратора;
 • 3) Всякакъв неоторизиран достъп до Услугите (или използване на същите) и/или всякаква лична или финансова информация, съхранява чрез тях;
 • 4) Всякакви нарушения или прекъсвания на връзката с Уебсайта;
 • 5) Всякакви бъгове, вируси, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предавани на или чрез Уебсайта от трета страна;
 • 6) Всякакви грешки или пропуски в съдържанието или загуби или вреди, настъпили в резултат на съдържание, което е публикувано, изпратено чрез имейл, комуникирано, излъчено или по друг начин станало достъпно на Уебсайта или Услугата.Potarsi.me не гарантира, препоръчва, нито поема отговорност за който и да е продукт или услуга, предлагани от трета страна чрез Уебсайта, свързани чрез хиперлинкове уебсайтове или включени в банер или друг вид реклама.Potarsi.me не представлява страна по сделката и не носи отговорност за съблюдаването на нейното изпълнение между потребители, както и между потребители и/или трети страни, доставчици на услуги.

13.3. При никакви обстоятелства potarsi.me, неговите служители, ръководство или представители не поемат отговорност за преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или други вреди над законоустановения минимум (дори и когато potarsi.me са били предупредени за възможността от настъпването на тези вреди), произтичащи по какъвто и да е начин от използването на Уебсайта или Услугата, включително, но не само, когато тези вреди произтичат от правилно или неправилно използване на Уебсайта или Услугата, от неспособността за използване на Уебсайта или Услугата, както и от прекъсването, преустановяването, промяната или прекратяването на Уебсайта или Услугата. Това ограничаване на отговорността следва да се прилага и по отношения на вредите, настъпили в резултат на други услуги или продукти, получени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или Услугата или чрез линкове на Уебсайта, както и в резултат на получена информация, мнения или съвети, предоставени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или Услугата или всякакви линкове на Уебсайта. Потребителят разбира и приема, че potarsi.me не носи отговорност за публикациите на потребителите или за клеветнически, обидни или незаконни действия от страна на други потребители или трети страни, както и че рискът от вреди, настъпили в резултат от гореизброените, се носи изцяло от Потребителя. Potarsi.me не дава никакви гаранции, че Уебсайтът е подходящ за използване на други територии. Тези потребители, които осъществяват достъп до Уебсайта от други юридсикции, действат на свои отговорност и риск, както и носят отговорност относно спазването на местното законодателство.

13.4. Правата, които тези ОУ предоставят на потребителите не могат да бъдат прехвърляни на трети лица.

14.1. В случаите, когато услуги в Платформата не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формата за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на обяви или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

14.2. Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

14.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.

14.4. Администраторите разглеждат жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на имейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

14.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с Платформата. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт

15.1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн предоставени услуги, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg

15.2. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото действащо българско законодателство. В случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. Спорове във връзка с използването на Уебсайта и Платформата, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

16.1. Седалището и адреса на управление на Администраторa е гр. София, ж.к. „Дружба“, бл.84 и гр. София, ул. „Луи Айер“ № 21

16.2. Контакт с Администраторa може да се осъществи:

Забранено е публикуването на обяви в Платформата potarsi.me, които съдържат или се отнасят до една или повече от изброените по-долу категории:

 • 1. Услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или е в разрез с морала и добрите нрави.
 • 2. Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.
 • 3. Услуги предразполагащи към порнографско съдържание, сексуални услуги и сходни услуги.
 • 4. Услуги застрашаващи живота и здравето на хора или животни.
 • 5. Услуги свързани с продажбата и разпространението на наркотични и упойващи вещества.
 • 6. Музика, филми, софтуер и други стоки или материали, които нарушават авторски права или други права на интелектуална собственост.
 • 7. Услуги предоставящи възможност за разпространение на незаконни оръжия, експлозиви и пиротехнически материали.
 • 8. Услуги свързани предоставянето на магистърски и бакалавърски теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги, свързани с изготвянето на такива работи.
 • 9. Ясновидство и гадателство.
 • 10. Всички видове афилиeйт маркетинг програми.
 • 11. Предлагане и изкупуване на всякакви вземания.
 • 12. Обява за отпускане на кредит, освен ако лицето не е регистрирано от Българска народна банка като финансова институция. В заглавието и описанието на обявата трябва да е посочено недвусмислено на коя кредитна институция е представител авторът на обявата, който следва да изпрати до Администратора при поискване копие на документ, легитимиращ го като неин представител.
 • 13. Услуги и стоки, свързани с участието в т.нар. “финансови пирамиди” или финансови структури, организирани на базата на привличане на нови членове, където основният или единствен източник на приходи е входната такса, платена от тях.
 • 14. Системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания.
 • 15. Услуги за изработване на фалшиви документи от всякакво естество.
 • 16. Изработка на софтуер, съдържащ компютърни вируси или други вредни елементи.
 • 17. Софтуер под лиценз "Не е предназначен за продажба", в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа.
 • 18. Софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание.
 • 19. Софтуер за премахване или инсталиране на заключвания на SIM карта на мобилни телефони, както и информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.
 • 20. Софтуер и устройства, използвани за премахване на блокирания и пароли от персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни носители, както и авто-радиа заедно с информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания.
 • 21. Софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от уебстраници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им.
 • 22. Указания или адреси (връзки) и FTP сървъри, които съдържат информация или подпомагат:
  • а) създаването или придобиването на експлозиви, които нарушават приложимото право, и чието притежание е забранено;
  • б) нарушаването на разпоредбите на приложимото право.
 • 23. Настройки за профил на свободна интернет платформа или покани за използване на такива услуги или за създаването на профил там.
 • 24. Профили в програми за поощряване на постоянните клиенти и услуги, свързани с такива програми.
 • 25. Автомобилни обслужващи програми (като EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP и др.).
 • 26. Предлагане на услуги за отключване на мобилни телефони, мобилни устройства, лаптопи, премахване на iCloud и други подобни.